بسم الله النور


محمدرضا فرزاد : 09356683605

اساسنامه:

آیین نامه داخلی مجتمع مسكونی فراهنگ 2

 

این توافقنامه به منظور اداره بهینه امور مجتمع مسكونی فراهنگ2 واقع در شهر مقدس قم تنظیم گردیده است .

ارکان مجتمع : مجمع عمومی، هیئت امنأ(هیئت مدیره)، بازرسین و مدیران اجرائی.

مفاد اساسنامه:  ...  

مجمع عمومی؛

1- مجمع عمومی از گردهمایی مالكین آپارتمانهای مجتمع و یا نمایندگان آنها تشکیل میگردد و هیئت مدیره و بازرسین را برای مدت یک سال انتخاب مینماید.

تبصره؛ در صورت عدم رضایت مالکین از اقدامات هیئت مدیره وبازرسین، مجمع عمومی فوق العاده با درخواست حداقل هشت نفر از بیست نفر مالکین تشکیل میگردد ولی مصوبات مجمع در صورت رسیدن به حدنصاب قانونی(نصف بعلاوه یک)کل مالکین نافذ خواهد بود.

2- مصوبات مندرج  در صورتجلسه مجمع عمومی که به امضاء حداقل دوازده نفر از مالکین رسیده باشد برای همگی (كلیه ساكنین اعم از مالكین و مستأجرین و همچنین حاضرین یا غایبین ، موافق یا مخالف ) لازم الاجرا می باشد .

3- وظائف و اختیارات مجمع.

- انتخاب اعضاء هیئت امناء(هیئت مدیره) از بین مالکین یا نماینگان مالکین.

- بررسی و تصویب پیشنهادهای هیئت امناء(هیئت مدیره) مانند تصمیم گیری در مورد هزینه های اختصاصی و مبلغ ماهیانه شارژ اعضاء.

(-هزینه اختصاصی به نوع دیگری از هزینه ها می گویندکه این نوع هزینه ها اندوخته قانونی نام دارندو در برابر هزینه های اتفاقی، ساختمان را بیمه می کند. تصمیم در مورد میزان این نوع اندوخته به عهده مجمع عمومی است مثلا هزینه بیمه آتش سوزی ساختمان.)

ـ انتخاب بازرس اصلی و علی البدل؛

مجمع عمومی در صورت صلاحدید یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت دو سال انتخاب خواهد نمود که در صورت صلاحدید به بررسی لیست داراییها و صورتحسابها و اسناد مالی و عملكرد هیئت مدیره خواهد پرداخت.همچنین مصوبات هیئت مدیره پس از تأیید بازرس ساختمان قابل اجراء خواهد بود.

-مجمع عمومی هر سال یکبار با فراخوان مالکین از سوی هیئت مدیره مستقر تشکیل میگردد و لذا مدت مأموریت منتخبین مجمع نیز یک سال خواهد بود.

ادامه......


تبصره:انتخابات مجمع عمومی بایستی کتبی و مخفیانه صورت بگیرد.

وظائف هیئت مدیره؛                                                                                                                       

-نظارت بر اجرای مصوبات مجمع..

- انتخاب  مدیر ساختمان و کادر اجرائی از بین ساکنین ساختمان اعم از مالک و یا مستأجر.

- مدیریت و نظارت مستقیم در انجام وظایف محوله به مدیر و کادر اجرائی ساختمان.

- یادآوری موعد پرداخت به موقع هزینه ها و انجام تعهدات مالی اعضاء

- دریافت هزینه اشتراك ماهانه ( شارژ  ساكنین) و هزینه های بهسازی ساختمان که به عهده مالکین میباشد ..

- تهیه لوازم یدكی، قطعات و مواد مصرفی  مورد نیاز ساختمان پس از پیشنهاد اعضاء کادراجرایی.

-لازم به ذکر است که عضویت در هیئت امنا افتخاری بوده ولی اعضاء کادر اجرائی با توجه به میزان زمانی که بابت انجام امور ساختمان صرف میکنند به صلاحدید هیئت امناء میتوانند مبلغی به عنوان اجرت دریافت کنند.                                                           

-تبصره:چنانچه اعضاء مجمع با پرداخت حقوق به منتخبین کادر اجرایی مخالف باشند انجام خدمات ساختمان از جمله رسیدگی و نظارت بر فضای سبز، تعمیرات و سرویسهای دوره ای آسانسور و سیستم روشنایی و پیگیری و انجام امور اداری و حقوقی ساختمان به صورت گردشی و به نوبت به عهده مالکین محترم خواهد بود.

- هیئت امناء نسبت به  اجارة  و یا فروش آپارتمانها از نظر تأمین منافع و مصالح مالكین و ساكنین نظارت دارد و آیین نامه مربوط بوسیله هیئت امناء تنظیم و اجرا می شود . بمنظور ضمانت اجرای تكالیف مندرج در اساسنامه هیئت امناء مكلف است موارد مذكور را دقیقاً كنترل و در صورت لزوم پس از یكبار اخطار كتبی به خاطی ، تدابیر لازم را اتخاذ و مالكین و ساكنین را به اجرای تعهدات و تكالیف خود ملزم نمایند .  

5 ـ مقررات مالی

ـ ابتدای سال مالی ، اول اردیبهشت ماه هر سال خواهد بود .

ـ مدیرساختمان و یا مدیر مالی منتخب هیئت امناء میبایست صورتحساب ماهانه مالی شارژ دریافتی و هزینه های مصروفه هر ماه را تنظیم و در تابلوی اعلانات نصب نماید.

ـ كلیة پرداختهای مجتمع بادریافت فاکتور معتبر خواهد بود.

هزینه هایی كه بعنوان شارژ به عهده ساكنین مجتمع بوده ، عبارتند از :

ـ هزینه های حق الزحمه قراردادها شامل نگهداری و بهره برداری از آسانسور و دربهای کنترلی ، نگهداری و آبیاری ومراقبت از فضای سبز و باغچه ها.

- هزینه های روشنایی پله های داخل مجتمع  پاركینگها راهروها و آنتن مركزی پشت بام .

- هزینة شارژ وسایل ایمنی و آتش نشانی و هزینه بازرسیهای فنی و ایمنی سازمانهای ذیصلاح از جمله سازمان آتش نشانی.

- هزینه قبوض مشترك آب ، برق .

- هزینه خرید كلیه اقلام مصرفی  جهت انجام امورسکونتی و روزمره ساختمان مانند سم و کود برای باغچه ها، برخی ابزار فنی مورد نیاز مانند ابزار برقی و تأسیساتی.

- در مورد هزینه های مربوط به عملیات بهسازی چنانچه برآورد مخارج بیش از دو برابر مجموع شارژ یکماهه کل ساختمان باشد؛ جلب موافقت حداقل شانزده نفر از مالکین الزامی است و پس از موافقت مالکین پانزده واحد از بیست واحد،مالکین محترم چهار واحد دیگر نیز جهت همکاری با اکثریت ساکنین سهم الشرکه واحد خود را پرداخت مینمایند.بدیهی است شروع عملیات عمرانی  پس از دریافت کامل وجه خواهد بود.(در مورد مبالغ پائینتر طبق قانون تملک آپارتمانها ملاک موافقت معادل نصف بعلاوه یک مالکین ساختمان میباشد).

تبصره:هزینه های مربوط به عملیات بهسازی و هزینه بیمه بنا و سازه ساختمان به عهده مالکین خواهد بود ولی حق بیمه  مربوط به بیمه اثاثیه ,اتوموبیل و موارد مشابه به عهده ساکنین میباشد.

توضیح:بر اساس ماده 14 قانون تملک آپارتمانها مدیر یا مدیران موظفند نسبت به بیمه ساختمان در مقابل آتش سوزی و حوادث آسانسور اقدام نمایند وگرنه در صورت بروز حادثه مکلف به جبران خسارات وارده خواهند بود.

- هزینه های نگهداری ماهانه ( شارژ) مالكین و ساكنین باید همه ماهه حداكثر تا پنجم هر ماه  پرداخت گردد .

- بابت وصول هزینه های نگهداری ماهانه از ساكنین  برابر تبصره ماده بیست و شش آیین نامه مربوط به قانون تملك آپارتمانها، مالكین هر واحد نیز در مقابل هیئت مدیره دارای مسئولیت بوده و در صورت لزوم تسویه حساب با ساكن خویش را عهده دار خواهند بود.همچنین چنانچه مالک از پرداخت تعهدات خود اجتناب کند مدیریت محق خواهد بود تا از ارائه بعضی خدمات،مانند حق استفاده از پارکینگ به واحد خاطی خودداری کند.

6- حقوق و تكالیف مالكین و ساكنین :

- مالك هر واحد مجتمع می تواند به میل خود در داخل آن واحد تغییراتی دهد ولی هرگونه تغییر در اسكلت ساختمان و نمای خارجی و تأسیسات و حتی تغییر رنگ نما  و رنگ دربهای چوبی ورودی واحدها  و حفاظها مجاز نمی باشد . و در صورت نصب حفاظ بایستی رنگ حفاظ تمامی واحدها یکسان باشد.  همچنین استفاده از دستگاههای جوش پرمصرف و فاقد سیستم اینورتر که جریان برقی بیش از ظرفیت سیمکشیهای داخلی ساختمان مصرف میکنند ممنوع است مگر برق مورد نیاز بوسیله کابلهای بلند مستقیمأ ازطریق کابلهای اصلی برق خیابان و البته با مجوز لازم از شرکت برق تأمین گردد.در هر صورت ورود هرگونه دستگاه جوش به داخل مجتمع منوط به تآیید مشاور فنی برق ساختمان خواهد بود.

- كلیة آپارتمانها به منظور سكونت مورد استفاده قرار خواهند گرفت و مالكین متعهدند از ایجاد مراكز كار و تجارت از قبیل آرایشگاه زنانه، کلاس موسیقی و غیره در محل آپارتمانهای خود خودداری نمایند.

- در صورتیكه ساكنین غیبت طولانی داشته باشند باید ضمن قطع آب و (در صورت امکان)برق و گاز قسمتهای اختصاصی كلید آپارتمان خود را با اطلاع  هیئت امناء به شخص مورد اعتماد خود بسپارند(با اعلام آدرس و تلفن ثابت و همراه فرد مورد نظر و خود مالک) تا در صورت بروز حوادث احتمالی نظیر آتش سوزی ،ترکیدگی لوله آب ،نشت گاز   و نظایر آن ورود به آپارتمان امكان پذیر باشد . در غیر اینصورت در صورت بروز حوادث هیئت امناء محق خواهد بود تا جهت جلوگیری از حوادث احتمالی رأسا و یا با حضور مأمورین امدادی با ورود به ساختمان  اقدامات لازم و ایمن سازی را انجام دهد.

- هر مالك مسئول جبران خساراتی است كه احتمالاً از ملك او ناشی شده است . (البته چنانچه خسارت وارده ناشی از نواقص و اشكالات كلی سیستم تأسیسات ساختمان نباشد).

- تراسهای اختصاصی هر واحد مسكونی باید بنحوی نگهداری شود كه به زیبایی نمای خارجی مجتمع زیانی وارد نگردد .

- مالكین موظفند لوله كشی آب و گاز و تهویه و كابلهای برق و تلفن داخل قسمتهای اختصاصی را به نحوی اداره  و نگهداری نمایند كه مزاحمت و خسارتی برای ساختمان بوجود نیاورد. به طور مثال استفاده از وسایل گازسوز بدون سیستم ترموکوپل شامل اجاق گاز و روشنائیهای گازسوز فوق العاده خطرناک بوده و موجب افزایش احتمال آتش سوزی وانفجار ناشی از نشت گاز خواهد بود.و یا خرابی فن هواکش سرویس بهداشتی واحدها به علت مشترک بودن کانال اصلی خروجی هواکش باعث مشکلاتی برای دیگر واحدها خواهد بود.

- گذاردن لوازم اضافی منزل مانند دوچرخه،اسباب بازی و کفشهای اضافی در راهروی طبقات یا اماكن مشاع اكیداً ممنوع است .

- زباله های هر واحد مسكونی باید در كیسه های نایلونی محكم ، دولایه و غیرشفاف  و بوسیله سطل زباله درب دار، در زمان تعیین شده به محل جمع آوری زباله انتقال یابد .بدیهی است هر گونه سهل انگاری در این مورد  منجر به پیامدهای ناخوشایندی از جمله ریخته شدن بخشی از محتویات داخل کیسه ها در مسیر طبقات و راه پله ها وآسانسور خواهد شد که قطعا باعث ایجاد آلودگی و نابهنجاری بصری محیط مجتمع خواهد شد.همچنین بهتر است حتی الامکان برای انتقال کیسه های زباله به جای آسانسور از سرویس پله استفاده شود.

- ساكنین مكلفند در مورد تمیز نگهداشتن اماكن مشاع نهایت همكاری را مبذول و به اطفال و كودكان خود تذكر دهند .

- استعمال دخانیات مانند سیگار و علی الخصوص  قلیان در حیاط و محوطه عمومی ساختمان در تعارض با شئونات فرهنگی خانواده ها واصول تربیتی فرزندانمان میباشد .

- درمورد اجاره یا رهن آپارتمانها، مسئولیت تعهدات طرفین قرارداد نسبت به رعایت مفاد این آئین نامه الزامی است . مالکین موظف به معرفی مستأجر به هیئت مدیره و اخذ التزام ایشان به مفاد آیین نامه داخلی مجتمع خواهد بود.

- توصیه میشود در صورتی که مالکین قصد فروش واحد اختصاصی خود را دارند ابتدائأ هیئت امناء و یا مدیران ساختمان را مطلع سازند تا به جهت حفظ شئونات مجتمع حتی الامکان معاملات بین اعضاء متقاضی و یا بستگانشان صورت پذیرد.

- اجاره دادن آپارتمان به افراد مجرد نظیر دانشجویان اعم از دختر یا پسر و افراد بزهکار بر خلاف مصالح ساکنین مجتمع میباشد و مالکین بایستی در مورد انتخاب مستأجر وجهه و شئونات حاکم بر مجتمع را مورد توجه قرار دهند.

- ساكنین در مورد استفاده از لوازم صوتی باید طوری عمل نمایندكه مزاحمتی برای دیگر همسایگان فراهم نیاورند .

- بمنظور حفظ امنیت بیشتر ساكنین واحدهای مسكونی مكلفند مسئولین مجتمع را از هر گونه حمل و نقل، اسباب كشی و برگزاری مراسم و میهمانیهای بزرگ مطلع نمایند و حتما فردی  را در جهت امنیت ساختمان و ورود و خروج افراد غریبه تعیین نمایند.

- استفاده از آسانسور جهت اسباب کشی منوط به هماهنگی با مدیران ساختمان و با نظارت نماینده مدیر ساختمان امکانپذیر خواهد بود.

تبصره: در صورت تعارض برخی از مفاد اساسنامه با قوانین جاریه و یا مواردی که در اساسنامه ذکر نشده ملاک قانون تملک آپارتمانها و الحاقیه های و اصلاحیه های متآخر آن خواهد بود.

مؤلف : محمد رضا فرزاد...18 فروردین 1392

تاریخ : سه شنبه 16 دی 1393 | 04:36 ق.ظ | نویسنده : محمد رضا فرزادنیا | نظرات


به تازگی وب سایت fast food menu prices عکسی منتشر کرده که تشریح می‌کند در بدن انسان یک ساعت پس از خوردن یک همبرگر چه فرآیندی اتفاق می‌افتد.
خبرگزاری ایسنا: امروزه فست‌فودها از جمله خوردنی‌هایی هستند که علاقه‌مندان زیادی دارند و هنوز بسیاری افراد نسبت به عوارض جدی آن برای سلامتی بی‌اطلاع یا بی‌تفاوت‌اند.

به تازگی وب سایت fast food menu prices عکسی منتشر کرده که تشریح می‌کند در بدن انسان یک ساعت پس از خوردن یک همبرگر چه فرآیندی اتفاق می‌افتد. در مطالب این تصویر ادعاد شده که بدن برای هضم تنها این ماده خوراکی بیش از سه روز زمان صرف می‌کند.

انتشار تصویر چالش‌برانگیز درباره هضم همبرگر

بر اساس آنچه در این تصویر گرافیکی منتشر شده ۱۰ دقیقه پس از خوردن یک همبرگر، ترکیب‌های شیمیایی به منظور ایجاد احساس رضایت ترشح می‌شوند. این فرآیند همچون داروهایی مثل کوکائین عمل کرده و تمایل به خوردن غیرارادی را افزایش می‌دهد.ادامه مطلب
تاریخ : دوشنبه 20 مهر 1394 | 03:37 ق.ظ | نویسنده : محمد رضا فرزادنیا | نظرات


سکته های مغزی در صورت درمان به موقع تا حدود زیادی بهبود می یابد ولی اگر تأخیر کنند و دیر شود، کار درمان سخت می شود.
این چند علامت در سکته های مغزی را جدی بگیرید / زمان طلایی درمان فقط 3 تا 6 ساعت استهمه ساله میلیون ها نفر در سراسر جهان جان خود را بر اثر سکته های مغزی از دست می دهند  این مرگ و میر در حالی انجام می شود که اگر اطلاعات کافی در این زمینه داشته باشیم می توانیم بیماری را که دچار علائم سکته شده  را با مراجعه به موقع به پزشک و اقدامات درمانی مناسب از مرگ نجات داد و حتی از وقوع عوارض های بعدی در وی نیز جلوگیری کرد.

برای پیگیری موضوع و کسب اطلاعات آموزشی در زمینه پیشگیری ، علائم و درمان سکته های مغزی سراغ دکتر بهروز نیکنام متخصص مغز و اعصاب  و عضو هیات علمی دانشگاه رفتیم . 
وی در گفت و گو با خبرنگار عصر ایران در زمینه لزوم انتقال سریع بیمار مبتلا به سکته مغزی و علائم آن و مواردی که باید در روند درمان جدی تلقی شود تا شانس درمان افزایش یابد توضیحاتی داد.

سکته مغزی چیست؟

دکتر نیکنام در گفت و گو با خبرنگار عصر ایران سکته مغزی را بروز آسیب و تخریب عروق تغذیه کننده مغز دانست و گفت: 3 رگ  وظیفه تغذیه مغز را عهده دارند که این رگ ها به واسطه عروق گردن به قلب متصل و خون را به مغر منتقل می کنند و لذا هر گونه آسیب به این عروق می تواند باعث آسیب به مغز شده  که این آسیب را سکته مغزی می گویند.ادامه مطلب
تاریخ : چهارشنبه 8 مهر 1394 | 03:53 ق.ظ | نویسنده : محمد رضا فرزادنیا | نظرات

نشریه دیلی میل در گزارشی درباره مصرف غذاهای موسوم به فست فود نوشت: در طول یک ساعت پس از مصرف فست فودها، بدن به واسطه فعل و انفعالاتی که اتفاق می افتد، با افزایش فشار خون، کم‌آب شدن بدن، تداوم احساس گرسنگی و نیاز به پرخوری مواجه می شود.
آفتاب :
دیلی میل نوشت: پس از مصرف انواع فست فود از جمله یک همبرگر عادی (با پنیر و سس) که حاوی افزون بر 500 کالری است، میزان قند خون بدن به سطح غیر عادی افزایش می یابد. غذاهای فست فود با آزاد سازی مواد شیمیایی بیشتری که در بدن احساس خوب ایجاد می کند - مانند ناقل عصبی دوپامین که باعث بروز احساس لذت می شود- موجب فعال شدن سیستم پاداش مغز می شوند.

این رویه که میل نامعمول به خوردن را ایجاد می کند، فرآیندی مشابه عملکرد تخدیرکننده هایی همچون کوکائین است.

*** پس از 20 دقیقه 
با توجه به این که این نوع غذاها سطح بالایی شربت ذرت و سدیم دارند و هر دو خاصیت اعتیاد آور دارند، اشتهای کاذب برای خوردن ایجاد می کنند.ادامه مطلب
تاریخ : جمعه 3 مهر 1394 | 03:41 ق.ظ | نویسنده : محمد رضا فرزادنیا | نظرات
رئیس انجمن نفرولوژی ایران:
از هر ۱۰ ایرانی یک نفر بیماری کلیه دارد/ آنتی‌بیوتیک و مُسکِن به کلیه آسیب می‌زند

رئیس انجمن نفرولوژی ایران با بیان عوامل خطر در ابتلا به بیماری نارسایی کلیه، گفت: بیماری کلیه بسیار شایع است به طوری که از هر ۱۰ ایرانی یک نفر بیماری کلیه دارد.

خبرگزاری فارس: از هر ۱۰ ایرانی یک نفر بیماری کلیه دارد/ آنتی‌بیوتیک و مُسکِن به کلیه آسیب می‌زند

به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان فارس، محمدرضا گنجی امروز در نشست خبری به مناسبت هفته حمایت از بیماران کلیوی، گفت: برای دهمین سال است که مراسم روز جهانی کلیه برگزار می‌شود، بیماری کلیه بسیار شایع است و مردم باید مراقب باشند چرا که در کشور نیز از هر 10 نفر، یک نفر بیماری کلیه دارد.

وی افزود: افرادی که سابقه فشار خون دارند، چاقی، دیابت، استعمال سیگار، رژیم غذایی نامناسب و عدم تحرک و ورزش از عوامل خطر ابتلا به این بیماری است.

گنجی گفت: بعضی از عوامل نیز در ابتلا به این بیماری مؤثر است، مثلاً سیاهپوستان 3 برابر سفیدپوستان نارسایی کلیه می‌گیرند و در تحقیق اخیر در کشور مشخص شد 25 درصد مردم بندر ترکمن به بیماری کلیه مبتلا هستند.

رئیس انجمن نفرولوژی ایران افزود: وزارت بهداشت نظر کارشناسی از ما نمی‌گیرد و ما فقط می‌توانیم از متخصصان بخواهیم که توصیه کنند تا مردم کمتر دچار شوند، در حالی که سیاست‌گذاری و زیرساخت‌ها در دست نهادهای دولتی است.

گنجی افزود: مصرف بی‌رویه آنتی‌بیوتیک و داروهای مسکن به کلیه‌ها بیشترین صدمه را می‌زند و شانس ابتلا به نارسایی کلیه پس از 65 سالگی بیشتر می‌شود.ادامه مطلب
تاریخ : دوشنبه 23 شهریور 1394 | 03:43 ق.ظ | نویسنده : محمد رضا فرزادنیا | نظرات

 اگر سیستم خنک کننده خودروی شما به درستی عمل نکند یا به اصطلاح موتور داغ کرده باشد بدان معنی است که گرمای حاصل از احتراق موتور به درستی انتقال نمی یابد و باعث آسیب رسیدن به اجزای داخلی موتور می شود. برای پیشگیری از بالا رفتن آمپر آب باید از سلامت کامل سیستم خنک کننده و داشتن مایع کافی در آن مطمئن شوید و هنگام رانندگی هر از چند گاهی چشمتان به آمپر دمای موتور باشد تا به محض اینکه دما اندکی از حد نرمال بالاتر رفت اقدامات لازم برای پیشگیری از جوش آوردن را اجرا کنید.

شاید این سوال برای شما پیش بیاید که دمای نرمال کارکرد موتور در چه محدوده ای است؟ جواب این سوال با چک کردن عقربه آمپر آب هنگام روشن و خاموش شدن فن های رادیاتور در حالت دور کند مشخص می شود. برای پی بردن به این موضوع در حالی که موتور خودرویتان روشن است (کولر خاموش باشد) از خودرو پیاده شده و از قسمت جلو پنجره فن ها را تحت نظر داشته باشید. به محض اینکه فن ها شروع به چرخیدن کردند داخل کابین برگردید و موقعیت عقربه دمای آب را حفظ کنید. همچنین به محض اینکه فن ها خاموش شدند همین حرکت را تکرار کنید و موقعیت عقربه مذکور را به خاطر بسپارید.

بنابراین محدوده بازی عقربه پشت آمپر بین دو حالت روشن و خاموش شدن فن ها محدوده دمایی کارکرد نرمال موتور خودروی شماست. البته این محدوده برای حالت عادی است و هنگام حرکت در سرپایینی ممکن است آمپر آب مقداری پایینتر از حد معمول باشد یا هنگام حرکت در سربالایی با کولر روشن اندکی بالاتر از نرمال باشد که مشکلی ایجاد نمی کند. 

حال اگر در موقعیتی قرار گرفتید که آمپر آب در حالت عادی از مقدار مشخص شده هنگام روشن شدن فن بالاتر رفت و پس از مدتی به جای قبلی خود بر نگشت باید چه اقدامی کنیم تا جلوی بالا رفتن بیش از حد دمای آب گرفته شود؟

ادامه مطلب
تاریخ : جمعه 20 شهریور 1394 | 03:15 ق.ظ | نویسنده : محمد رضا فرزادنیا | نظرات


شنا از جمله ورزش هایی نیست كه آسیب های چشمی یكی از خطرات آنهاست (مثل فوتبال، تنیس، بیس بال، ...) ولی قرمزی و سوزش چشم بعد از شنا كردن بویژه در استخر یكی از مسائلی است كه بسیاری با آن مواجه اند. ولی آیا باید نگران این مسئله بود؟ خیر. قرمزی پس از شنا در استخر سبب آسیب درازمدت نمی شود.

 

كلر كه برای ضد عفونی كردن و از بین بردن باكتری ها به آب استخر اضافه می شود بخودی خود مشكل ساز نیست. مشكل زمانی رخ می دهد كه كلر در مجاورت نیتروژن یا آمونیاك موجود در آب قرار می گیرد و از تركیب اینها كلرامین تشكیل می شود. در حقیقت علت اصلی قرمزی و چشم كلرامین است. عروق سطحی روی سفیدی چشم بر اثر تماس با كلرامین ملتهب شده و چشم قرمز می شود. كلرامین همچنین لایه موقتی روی قرنیه ایجاد می كند كه سبب التهاب، حساسیت، خشكی و قرمزی چشم می شود. به این وضعیت كراتیت می گویند.ادامه مطلب
تاریخ : جمعه 6 شهریور 1394 | 03:51 ق.ظ | نویسنده : محمد رضا فرزادنیا | نظرات

خشکی چشم یکی از شایعترین علتهای مراجعه افراد به درمانگاه چشم پزشکی است. این بیماری که ناشی از تغییر در کیفیت یا کمیت اشک چشم می‌باشد و می‌تواند افراد را در همه گروه‌های سنی مبتلا کند اما شیوع آن در افراد مسن تر بیشتر است. به علاوه این بیماری بیشتر زنان را مبتلا می‌کند. علائم این بیماری ممکن است از سوزش و خارش خفیف چشم در موقع انجام کارهای چشمی تا ایجاد سوراخ قرنیه در موارد خیلی شدید متغییر باشد.

ترشح طبیعی اشک

وظیفه اصلی اشک چشم، مرطوب نگه داشتن و شستشوی مداوم سطح کره چشم و رساندن اکسیژن و مواد غذایی به قرنیه است. اشک چشم از سه لایه تشکیل شده است: 

 • لایه موکوسی عمقی: این لایه روی قرنیه و ملتحمه را می‌پوشاند و به پخش شدن لایه آبکی اشک در سطح چشم کمک می‌کند.

 • لایه آبکی میانی: این لایه قسمت اصلی اشک را تشکیل می‌دهد. بخش عمده (98%) این لایه از آب بقیه آن از املاح و پروتئینها تشکیل شده است. قسمت عمده لایه آبکی اشک از غده اشکی ترشح می‌شود که در قسمت خارج و بالای کره چشم زیر پلک فوقانی قرار گرفته است.

 • لایه چربی سطحی: این لایه که از غده‌های موجود در لبه پلک ترشح می‌شود روی لایه آبکی را می‌پوشاند و از تبخیر سریع این لایه جلوگیری می‌کند.

 • با هر نوبت پلک زدن لایه اشکی روی چشم گسترده می‌شود. اشک اضافی از طریق دو سوراخ کوچک در گوشه داخلی پلکها به داخل بینی تخلیه می‌شود. (به همین علت گریه کردن باعث آبریزش از بینی می‌شود.)

علل خشکی چشم

به طور کلی هر عاملی که باعث کاهش تولید یا تغییر کیفیت اشک شود، می‌تواند منجر به بروز خشکی چشم شود. مهمترین عوامل ایجاد خشکی چشم عبارتند از : ادامه مطلب
تاریخ : پنجشنبه 5 شهریور 1394 | 03:49 ق.ظ | نویسنده : محمد رضا فرزادنیا | نظرات


تهران - ایرنا - مطالعات چندین ساله محققان آمریکایی و اروپایی نشان می دهد که تلفن همراه، صفحه کلید، اسفنج آشپزخانه، حوله موجود در توالت، شیر آب، کلید برق و چند مورد دیگر، از کاسه و سنگ دستشویی یا صندلی توالت کثیف تر هستند.

به گزارش گروه اخبار علمی ایرنا از ساینس، تصور همگان بر این است که توالت کثیف ترین جای ممکن است؛ ولی تحقیقات نشان می دهد که برخی از وسایلی که هر روز با آرامش از آن ها استفاده می کنیم، آلوده تر از توالت هستند؛ در حالی که هرگز به تمیز کردن آنها فکر نمی کنیم.

**** گوشی تلفن، تبلت و صفحه کلید

مطالعات نشان می دهد که تعداد باکتری های بیماری زای موجود روی تلفن همراه، صفحه کلید و تبلت، 10 برابر صندلی توالت فرنگی است؛ میزان عوامل بیماری زای این اشیا زمانی بیشتر می شود که مانند صفحه کلید به طور مشترک مورد استفاده قرار گیرند. در این اشیا یک نوع باکتری بیماری زا به نام Staphylococcus وجود دارد و زیر میکروسکوپ به شکل خوشه انگور است.

**** محفظه ماشین لباسشویی یا سبد لباس چرک

با قرار دادن لباس های کثیف، به ویژه لباس زیر چرک در محفظه ماشین لباسشویی یا سبد لباس چرک، حدود 100 میلیون باکتری ای کولای منتشر می شود که در محفظه باقی می مانند و به راحتی به سری بعدی لباس ها منتقل می شوند.

**** حوله توالت

باکتری ها برای حیات و انتشار نیازمند سه پارامتر رطوبت، گرما و ماده هستند. حوله درون توالت با قرار دادن هر سه مورد در اختیار میکوب ها، محل مناسبی برای رشد و انتشار است. از قرار دادن حوله و دستمال توالت در توالت اجتناب کنید.

**** مسواک های موجود در توالت

تحقیقات نشان می دهد زمانی که سیفون کشیده می شود، ذرات آب آلوده تا 6 متر جهش پیدا می کنند و به راحتی روی مسواک هایی که در توالت نگهداری می شوند، می نشینند. مسواک ها را از توالت خارج کنید.

**** شیر آب

شیر آب، به ویژه شیرهای موجود در توالت، منبع میکروب و باکتری های بیماری زا هستند.

**** اسفنج و اسکاچ آشپزخانه

یکی از مهمترین منابع پخش باکتری و میکروب، اسفنج و اسکاچ های ظرفشوری است. تحقیقات محققان آریزونا نشان می دهد که حدود 10 درصد از اسفنج های آشپزخانه در آمریکا، حاوی باکتری سالمونلا بوده اند. در ادامه تحقیقات آمده است که میزان باکتری های موجود در اسفنج آشپزخانه، 400 برابر بیشتر از کاسه توالت است. 

برخی از اشیای آلوده تر از توالت عبارتند از :

- کلید برق

- پول

- دستگاه های خودپرداز 

- فرمان ماشین

- صندلی و دستگیره های وسایل حمل و نقل عمومی

- منوی رستوران

- سبد دستی فروشگاه 

- دکمه آسانسور

- دسته های کیف دستی

- موکت یا فرش

- تخته آشپزخانهتاریخ : دوشنبه 5 مرداد 1394 | 03:27 ق.ظ | نویسنده : محمد رضا فرزادنیا | نظرات

با هر دستی که عادت به مسواک ‌زدن دارید، از امشب با آن یکی دست مسواک بزنید. مثلا اگر با دست راست مسواک می‌زنید، از امشب مسواک را با دست چپ گرفته و مسواک بزنید.

با افزایش سن، حتی فراموشی‌های کوچک و معمولی، افردا را دچار دلهره و ترس از اینکه دارند به آلزایمر مبتلا می‌شوند می‌کند . همچنین از آنجا که در سطح جهانی با سالمندی و طول عمر بیشتر مواجه هستیم این ترس با شیب بالایی رو به گسترش است ؛ ترس از اینکه فراموشی‌ها شدت پیدا کند و کم کم نتوانیم نام‌ها را به یاد آوریم، مسیرها را بیابیم و به تدریج به آدمی تبدیل شویم که یک زندگی گیاهی دارد . ترس از سربار و به عزیزان و اطرافیان وابسته شدن و آنها را به زحمت انداختن نیز به مجموعه این ترس‌ها دامن می‌زند.

متاسفانه آلزایمر یک بیماری عصبی ، پیشرونده و برگشت‌ناپذیر است که با پیش آمدن اختلال در حافظه، همه، ترس از آن را خصوصا در سنین بالا تجربه می‌کنند . اما آیا می‌توان با ورزش‌های خاص مغزی و فعال نگه‌داشتن مغز این روند را متوقف کرد یا حداقل به تاخیر انداخت.

متخصصان احتمال ابتلا به بیماری آلزایمر را تا حدی ژنتیکی می‌دانند، اما بازخوانی پ‍ژوهش‌های انجام‌شده، تغذیه ، شیوه زندگی ، تحرک و فعالیت‌های فکری و مغزی مختلف را برای پیشگیری از این بیماری بسیار مفید و مهم می‌داند.

ترفند اول

نوشتن و خواندن: بسیار بخوانید و بنویسید. بلند بخوانید، با تغییر صدا و به جای شخصیت‌های کتاب یا نویسنده بخوانید. خاطرات روزانه و… را بنویسید. از مطالبی که دوست دارید نت بردارید. مطلب را با دقت به کلمات و با احساس‌های متفاوت بخوانید. هر چیزی را که دوست دارید و می‌خواهید بخوانید و بنویسید. نوشتن و خواندن یکی از بهترین فعالیت‌ها برای تقویت و افزایش حافظه است.

ترفند دوم

با هر دستی که عادت به مسواک ‌زدن دارید، از امشب با آن یکی دست مسواک بزنید. مثلا اگر با دست راست مسواک می‌زنید، از امشب مسواک را با دست چپ گرفته و مسواک بزنید.

ترفند سوم

یک تصویر یا یک عکس خانوادگی و حتی یک وسیله الکترونیکی را به دقت نگاه کرده بعد با چشم‌های بسته شروع به توصیف آن کنید.

ترفند چهارم

اگر همیشه عادت به یک دوش گرفتن ساده دارید، از این پس یک حمام‌ درست و حسابی و سنتی را تجربه کنید.ادامه مطلب
تاریخ : دوشنبه 29 تیر 1394 | 03:29 ق.ظ | نویسنده : محمد رضا فرزادنیا | نظرات

خیره شدن به صفحه‌ تلفن هوشمند آن هم با گردنی که تنها ۱۵ درجه رو به جلو خم شده، حدود ۱۳ کیلو فشار مضاعف به ستون فقرات وارد می‌کند. این فشار که بسته به حالت گردن تا ۲۷ کیلو هم می‌رسد خطری جدی برای سلامت گردن و کمر است.

زندگی بدون گوشی‌های تلفن هوشمند این‌روزها برای بسیاری غیرقابل تصور است. نگاه خیره به صفحه تلفن با گردنی که به جلو خم شده به حالتی عادی و روزمره تبدیل شده است، کم نیستند کسانی که هر لحظه از وقت آزاد خود را برای انداختن نگاهی به صفحه تلفن صرف می‌کنند و حتی کسانی تا ساعات‌ها سرگرم رد و بدل کردن پیام کوتاه، تماشا کردن ویدئو یا خواندن مطلبی روی صفحه کوچک موبایل خود هستند.

در این زمینه متخصصان کلینیک "جراحی ستون فقرات و توانبخشی" در نیویورک به این نتیجه رسیدند که سر انسان بزرگسال با 4 تا 6 کیلو وزن و 15 درجه خمیدگی رو به جلو حدود 13 کیلو فشار مضاعف بر ستون فقرات وارد می‌کند. این درحالی است که نگاه کردن به صفحه گوشی‌های موبایل اغلب با سری خمیده‌تر صورت می‌پذیرد.

اگر خمیدگی گردن تا 60 درجه باشد، فشار روی ستون فقرات، گردن و کمر تا 27 کیلوگرم می‌رسد. ادامه این فشار موجب سفت‌شدن عضلات گردن، انقباض عضلات کمر و حتی ساییدگی زودهنگام دیسک مهره‌های ستون فقرات می‌شود.
ادامه مطلب
تاریخ : چهارشنبه 17 تیر 1394 | 03:48 ق.ظ | نویسنده : محمد رضا فرزادنیا | نظرات

موبایل و تلفن‌های بی‌سیم سرطان‌زا هستند!!!

3 برابر شدن احتمال سرطان مغز با استفاده 25 ساله از موبایل

پژوهش‌های محققان کلینیک مایو در آمریکا که نتایج آن در نشریه «پاتوفیزیولوژی» منتشر شده، نشان می‌دهد که احتمال ابتلا به سرطان مغز در افرادی که به‌طور افراطی از موبایل استفاده می‌کنند زیاد است.

در این تحقیقات، عمدتا افرادی مورد بررسی قرار گرفته‌اند که برای سال‌ها (بیش از 25 سال) از تلفن همراه استفاده کرده‌اند و نتایج نشان می‌دهد که احتمال ابتلای این افراد به گلیوما (glioma)، خطرناکترین نوع سرطان مغز، 3 برابر بیشتر از افردی است که از این وسیله استفاده نمی‌کنند.

محققان در این مطالعه ذکر می‌کنند که استفاده از تلفن بی‌سیم هم بسیار خطرناک است و افراد باید در نحوه استفاده از آن دقت داشته باشند. متخصصان به افراد توصیه می‌کنند هنگام استفاده از تلفن همراه، حتما از بلندگوی تلفن یا هندزفری استفاده کنند.

در سال 2011 میلادی، آژانس بین‌المللی تحقیقات سرطان که یک آژانس تخصصی سرطان واقع در لیون فرانسه و وابسته به سازمان جهانی بهداشت است، موبایل و تلفن‌های بی‌سیم را در گروه عوامل سرطان‌زا طبقه‌بندی کرد.

تحقیقات انجام شده توسط موسسه ملی سرطان در مورد استفاده از تلفن همراه هشدار داد و متذکر شد، انرژی فرکانس‌های رادیویی ناشی از تلفن همراه توسط بدن انسان جذب می‌شود که سرطان‌زا هستند. در سال 2012 میلادی، یک تاجر 60 ساله ایتالیایی در ناحیه‌ای از سر، که هنگام مکالمه موبایل روی آن قرار می‌گیرد، مبتلا به تومور شد و تحقیقات نشان داد که این فرد روزانه حدود 6 ساعت از تلفن همراه خود به مدت 12 سال استفاده کرده است. تحقیقات در مورد این مرد، ارتباط مستقیم تلفن همراه و سرطان را تایید کرد.

تحریک واکنش‌های آلرژیک و ناباروری مردان از دیگر معایب استفاده از تلفن همراه است.

(منبع:سلامت)تاریخ : چهارشنبه 17 تیر 1394 | 03:05 ق.ظ | نویسنده : محمد رضا فرزادنیا | نظرات


بندرعباس- کسانی که از شهرهای دیگر به هرمزگان سفر می کنند ، شهر بندری بندرعباس را یکی از نقاط سرسبز ازحیث درختان می دانند زیرا بیشتردرختانی که دراین منطقه کاشته داشته شده ˈاوکالیپتوسˈ بوده ، به شدت رشد می کند وهمیشه سبز بوده وخزان هم ندارد وتنها عیب آن برگریزی و رفته رفته در زیر زمین ریشه زده و ˈخوره ˈ لوله های آب شبکه شهری می باشد.

کد خبر: 81173072 | تاریخ خبر: 01/03/1393 - 10:12

معلوم نیست چه کسی وکسانی برای سرسبزی شهر بندرعباس کاشت درخت ˈاوکالیپتوسˈ پیشنهاد داده اما هرچه بوده اوکالیپتوس درختی از تیره موردیها که اصلش از استرالیا است و در آن سرزمین تشکیل جنگل های انبوهی می دهد و ارتفاع آن به ۱۴۵ متر و محیط تنه آن به ۲۵ متر می رسد واکنون تمام کنار بلوار ،خیابانها وحتی کوچه در منازل مسکونی و ادارات در بندرعباس ازهمین درخت نابود کننده خاک و لوله های آب شرب می باشد و بیشترخانواده ها از پایین بودن فشارآب شرب و مسوولان شرکت آب وفاضلاب ازهدر رفت آب در لوله ها می نالند.

خاصیت این درختان این است وقتی که در زمین کاشته شدند پس از مدت کوتاهی نگهداری سریع ریشه در زیر زمین می زنند وبعد هم نیاز به آب ندارند و ریشه ها خودشان را به جای نمناک بویژه آب های زیرزمینی و لوله های فاضلاب می رسانند وآنوقت به شدت رشد می کنند وقد می کشدند و یک درخت بالغ می شوند.ادامه مطلب
تاریخ : پنجشنبه 11 تیر 1394 | 03:25 ق.ظ | نویسنده : محمد رضا فرزادنیا | نظرات


اگر هر روز هم خانه را کامل بشویید باز هم حجم انبوهی از میکروب ها را مشاهده خواهید کرد که می توانند مشکل ساز باشند.
عصرایران: اگر هر روز هم خانه را کامل بشویید باز هم حجم انبوهی از میکروب ها را مشاهده خواهید کرد که می توانند مشکل ساز باشند.

66 میلیون میکروب کف کفش‌ شما!

در مطالعه های اخیر محققان از دانشگاه هوستون دریافتند که 40 درصد از نمونه های باکتریایی درب منزل به C. difficile bacteria آلوده بودند، که  همین ترتیب 39٪ از این باکتری ها در کف کفش موجودند.
 
این باکتری ها به آسانی از بین نمی روند  و سویه های مقاومی دارند که حتی به آنتی بیوتیک ها هم مقاومت نشان می دهند، در صورتی که به این باکتری ها آلوده شوید مشکلاتی ازقبیل اسهال آبکی و در موارد شدیدتر التهاب حاد روده بزرگ را در پی خواهد داشت.
 
تحقیقات اخیر مجله پزشکی منتشره در انگلستان نشان می دهد که نزدیک به نیم میلیون نفر از مردم با این باکتری آلوده شده اند. این آمار هرساله متغیر است. گفتنی است معروف ترین عامل  آلوده کننده بیماران بستری در مراکز درمانی هم این باکتری ها هستند، حدود 35 درصد از پراکندگی این نوع باکتری  در مکان های دیگر خواهد بود.
 
کفش ها از منابع مختلف آلودگی را دریافت می کنند، وما به طور منظم این منبع آلوده را در خانه نگاه می داریم . از جمله این آلودگی فضولات و مواد دفعی پرندگان است که دارای حجم وسیعی از باکتری بیماری زا می باشد. علاوه بر این  اسپور باکتری در سطح زمین، برای ماه ها زنده بماند و هنگامی که مردم به طور تصادفی باکتری و یا اسپور آن را مصرف می کنند ، خطر ابتلا به بیمار شدن افزایش می یابد.
 
بهترین راه حل برای رفع این مشکل گذاشتن کفش ها پشت درب منزل است.


تاریخ : سه شنبه 9 تیر 1394 | 02:29 ب.ظ | نویسنده : محمد رضا فرزادنیا | نظرات


امن‌ و ناامن‌ترین جاده‌های جهان

۱۳۹۴/۰۴/۰۸ - ۱۷:۰۶ - کد خبر: 153320

سلامت نیوز: هر سال در ایران زلزله‌ای بزرگی با تلفات ۲۳ تا ۲۷ هزار کشته و میانگین ۲۵۰ هزار زخمی رخ می‌دهد، زلزله ای نه از جنس لرزه بلکه از جنس برخورد، شکستن و واژگونی، در جمله ای کوتاه؛ زلزله‌ای از جنس تصادفات جاده‌ای.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از تسنیم، ایران در حوزه حمل و نقل یکی از بالاترین میزان فوت و مجروحیت را در جهان دارد.در حالیکه در دنیا به ازای هر 10 هزار خودرو حدود 9 نفر و در اتحادیه اروپا 13 نفر کشته می‌شوند، اما در ایران به ازای همان مقدار خودرو حدود 37 نفر جان می‌دهند. اگر میانگین 23 تا 27 هزار کشته در حوادث رانندگی در طول سال را همراه با میانگین 250 هزار زخمی این حوادث در نظر بگیریم، گویی هر سال در ایران یک زلزله بزرگ با این مقدار کشته و زخمی اتفاق می‌افتد. هم‌چنین تعداد تلفات جاده‌ای کشور در سال با تلفات یک جنگ تمام عیار برابری ‌می‌کند. برای نمونه، آمار کشته‌ها در 7 ماه نخست سال 92 نزدیک به 5،2 برابر تعداد سربازان کشته شده آمریکایی در جنگ عراق است.

در 7 ماهه اول سال 92 روزانه حدود 54 نفر در ایران بر اثر حوادث جاده‌ای جان خود را از دست دادند. طبق اعلام سازمان پزشکی قانونی در 7 ماهه اول 92 در حدود 11 هزار نفر بر اثر حوادث جاده‌ای فوت و 204 هزار و 741 نفر مصدوم شدند. یعنی در همین زمان در هر ساعت نزدیک به 5،2 نفر جان خود را از دست دادند!وضعیت نامناسب حوادث جاده‌ای کشور ما باعث شده است بانک جهانی در بررسی و مطالعات خود، وضعیت حوادث جاده‌ای ایران را بحرانی عنوان کند. بر اساس اعلام پژوهشکده بیمه مرکزی ایران، کشور ما از نظر تصادف‌های ناایمن رانندگی در بین 190 کشور جهان، رتبه 189 را به‌خود اختصاص داده و از این جهت، تنها کشور سیرالئون در غرب قاره آفریقا است که وضعیت نامناسب‌تری نسبت به ایران دارد.ادامه مطلب
تاریخ : سه شنبه 9 تیر 1394 | 04:03 ق.ظ | نویسنده : محمد رضا فرزادنیا | نظرات

ما خیلی عادت نداریم موبایل یا تبلت را تمیز کنیم، بعضی‌ها اصلا این کار را نمی‌کنند. اما تحقیقات نشان می‌دهند میزان باکتری (به خصوص استافیلوکوک) روی موبایل 10 برابر و روی تبلت 30 برابر توالت است. البته خیلی‌ از ما وقتی دستشویی می‌رویم تلفن هوشمند یا تبلت را هم با خود می‌بریم. در انگلیس 75 درصد مردم این کار را می‌کنند.

بدن ما دستگاه شگفت‌انگیز و کارآمدی دارد به نام سیستم ایمنی که با تمام ظرفیت ما را از شر ارگانیسم‌های بیماری‌زا حفظ می‌کند.

به این دستگاه بسیار موثر باید اعتماد کرد اما رعایت برخی نکات ساده، هم فشار کار این سیستم را کم می‌کند و هم خطر اینکه ناگهان زیر این فشار کاری از پا در بیاید، کمتر می‌شود.

آنچه در این مقاله می‌خوانید نباید باعث نگرانی شود، فقط باید شما را هوشیارتر کند. تقریبا در تمام این موارد به زحمت و هزینه بیشتری احتیاج نیست، فقط به آگاهی نیاز است. اگر به پول دست زده‌اید بلافاصله با همان دست غذا نخورید. اگر از آسانسور استفاده کرده‌اید بلافاصله چشمتان را نمالید و یک توصیه بسیار ساده، دستتان را به خصوص در اماکن عمومی زیاد بشویید. نکته دیگر اینکه همراه داشتن ژل‌های ضدعفونی دست (البته نوع استاندارد) در بسیاری موارد مفید است.

بنابر گزارش جدید شبکه خبری بی‌بی‌سی، در این مطلب همچنین با تاکید بر اینکه سرویس بهداشتی آلوده‌ترین محل در خانه نیست، فهرستی از لوازم و مکان‌هایی که بالاترین میزان آلودگی را دارند ارائه شده است:

- موبایل و تبلت

ما خیلی عادت نداریم موبایل یا تبلت را تمیز کنیم، بعضی‌ها اصلا این کار را نمی‌کنند. اما تحقیقات نشان می‌دهند میزان باکتری (به خصوص استافیلوکوک) روی موبایل 10 برابر و روی تبلت 30 برابر توالت است. البته خیلی‌ از ما وقتی دستشویی می‌رویم تلفن هوشمند یا تبلت را هم با خود می‌بریم. در انگلیس 75 درصد مردم این کار را می‌کنند.ادامه مطلب
تاریخ : پنجشنبه 7 خرداد 1394 | 03:15 ق.ظ | نویسنده : محمد رضا فرزادنیا | نظرات

تعداد کل صفحات : 9 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...

 • بیابان زدایی
 • پی سی دیزاین
 • فارسی بوک
 • آق قلا
 • mouse code|mouse code

  كد ماوس